Werkwijze

Wanneer u via de (huis)arts of specialist bent verwezen naar de diëtist kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Het is ook mogelijk om ons zonder verwijzing te bezoeken.

Consulten

Voor een consult kunt u terecht op het spreekuur van de diëtist. Indien u niet zelf naar het spreekuur kunt komen, dan komen we graag op huisbezoek. Daarnaast zijn telefonische consulten of digitale consulten mogelijk.

Directe toegankelijkheid

Sinds augustus 2011 is de diëtist ook vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht kunt. Check voor de zekerheid nog wel uw verzekeringspolis, want er zijn een paar zorgverzekeraars die nog wel om een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen!

Ketenzorg

Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners die nauw met elkaar samenwerken. De diëtist maakt hier ook deel van uit. Wanneer u recht heeft op ketenzorg kunt u (een deel van) de consulten vergoed krijgen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons of met uw huisartsenpraktijk.

Leveringsvoorwaarden

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden van diëtistenpraktijk Jorritsma & Smit.

Privacy

Als diëtisten hebben we een beroepsgeheim, dit houdt in dat alles wat u met de diëtist bespreekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor de volledige privacyverklaring.

Klachten

Wij hopen dat u tevreden bent over onze begeleiding en advisering. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, neem dan contact met ons op om dit te bespreken. Als er een conflict blijft bestaan, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.